19/05/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Saipa Tehran

20:30

1 : 2

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Ghadir

رخداد های بازی

23

30

41

56

59

61

76

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
21
4
14
11 83 17
3
2
6
33 89 32
1
9 92 18

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
18
22
28
17
32
15
12
5

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
27
5
1
19 55 70
17 66 10
30
6
11
14 64 25
4

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
2
26
34
23
25
70
77
3