12/05/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Siah Jamegan

21:00

1 : 2

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Qods

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

14

25

45

72

80

80

83

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77 57 17
27
47
7 66 9
1
55 70 73
70
5
8
11
3

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

9
36
61
20
18
17
73
45

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
7
9
19 78 0
4
1
30 63 20
10
24
88
69 48 13

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
8
20
13
6
44
28
0
70