13/05/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Sepahan Isfahan

19:00

4 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1800

رخداد های بازی

2

25

38

54

55

80

82

93

93

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17 59 77
8
3
7 75 99
9 58 50
6
5
10
35
23

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

18
37
99
77
70
55
36
50
78

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
1
11
4
3
10 66 21
7
23 86 19
9 78 75
5

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

21
22
37
75
19
17
24
30