06/05/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Padide Khorasan

20:45

1 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

3

24

70

85

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8 73 21
1
11
4
5
37 89 3
10
7
23
9 57 75

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

3
30
75
19
17
24
21
22

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 65 13
4
11
1
21 53 40
99
9
15
7
2
10 80 77

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
90
20
12
77
13
40
14