14/02/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Naft Abadan

18:00

1 : 0

هفته 30

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 25

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمد عطايي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

محمد ملکي

رخداد های بازی

38

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
8
16 27 7
24
44
23 80 77
2
10 59 12
4
17
32

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

7
26
31
77
12
33

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10 58 37
70
16
1
5
11 68 7
29
20
8
61 9 77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
14
37
71
7
88
17
12
77