09/02/1396

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Foolad Khouzestan

18:00

0 : 1

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

مهدي مرجان زاده

کمک داور اول

محمد رضا مديرروستا

کمک داور دوم

براتعلي مولوي

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

31

45

68

90

91

93

94

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
4
7
8
3
22
18
88
9
5 86 40

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
30
70
2
27
99
40
32

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
15
8 69 77
16 61 4
24
32
2 46 29
20
44
10
17

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

5
29
77
12
33
23
19
7
4