09/02/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saba Qom

18:00

1 : 2

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

بيژن حيدري

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

وحيد صالحي

رخداد های بازی

6

34

79

84

88

91

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 71 79
23
55
6
10
7 79 70
68
47
20
18
14 88 15

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
15
22
9
79
30
75
12
27

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
10
23
21
4
11
12
34 89 77
13 66 24
3
14

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
9
77
19
70
24