31/01/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Naft Tehran

17:45

0 : 0

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 31

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

يعقوب حجتي

کمک داور دوم

محسن سلطاني

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

10

35

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
7
10
23 86 6
34
13
19
3
21 88 9
11
12

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
16
24
14
6
9
4

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10 52 37
70
14
16 61 7
5
11 88 19
1
29
8
77

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
37
80
7
88
17
12
20
4