25/01/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Gostaresh Foulad

19:00

1 : 0

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

حسن ظهيري

کمک داور دوم

جعفر مهاجر

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

46

46

74

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10 67 11
70 56 37
14
16 81 19
29
8
77
5
7
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
12
20
4
71
11
37

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7 90 9
8
3
14 73 77
5
6
23 80 17
55
1
80

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
10
9
27
33
39
77
26