18/01/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Sepahan Isfahan

19:00

1 : 1

هفته 26

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

اشکان خورشيدي

کمک داور اول

جليل شعراني

کمک داور دوم

محمد هاشمي نسب

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

3

30

48

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
8
14 74 9
80
88
77 72 17
55
1
5
6
23

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
10
9
26
19
27
33
39

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
4
7 84 15
8
77 75 2
22
18
3
40
9 55 88

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
2
30
32
5
88
99
15