13/12/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Gostaresh Foulad

15:00

3 : 2

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

حسين زرگر

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

رضا قيم

داور چهارم

حسين زياري

رخداد های بازی

33

46

49

53

61

62

69

70

91

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70 45 11
14
16
5
7 79 20
1
29
8
61

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
71
11
37
20
4
77

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
66
1
7
36 87 37
5 10 13
75 71 10
2
93
23
21

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
13
37
15
28
10
22
27