15/11/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Gostaresh Foulad

15:00

1 : 1

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

پيروز سيف الله پور

رخداد های بازی

30

38

47

87

93

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10 83 37
70 86 20
14
16
7
1
29 91 71
4
8
61

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
32
77
71
11
37
12
20

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28 68 91
94
14
3
11 82 33
2 40 86
44
31
90
5
70

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

33
8
86
21
88
22
16
91