09/11/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Zobahan Isfahan

14:30

0 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 120

داوران

داور اول

محمد رضا اکبريان

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

يعقوب سخندان

داور چهارم

سعاد وفاپيشه

رخداد های بازی

50

81

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
12
11 88 9
30
6
24
27 84 70
2
3
18

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

22
70
35
9
19
33
20

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
16
11 57 7
1
29 88 71
20
4 71 19
8
77
5

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
14
12
27
35
71
7
88
37