29/10/1395

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Padide Khorasan

15:00

1 : 1

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

حسين طالقاني

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

مهدي مرجان زاده

رخداد های بازی

38

41

42

77

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
7
6
5
99
2
23
24 40 13
21 60 11
27 69 10

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

9
1
13
11
37
93
10

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
28 46 9
94
8 76 91
21
14
3
31
90
5
70 46 2

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

6
9
11
2
88
44
91