29/10/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Mashinsazi Tabriz

15:00

2 : 1

هفته 17

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

رضا کرمانشاهي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

ناصر جنگي

رخداد های بازی

59

67

77

84

88

92

93

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11
3
77
8
5
30
88 64 17
33 63 68
70 78 66
9

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

68
2
66
18
13
1
17

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
70
14
16
11 56 7
1
4
8
61
77
5

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
12
71
7
88
37
20