24/10/1395

جزییات مسابقه

Mashinsazi Tabriz - Foolad Khouzestan

14:00

0 : 0

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 1300

داوران

داور اول

مهدي سيد علي

کمک داور اول

يعقوب حجتي

کمک داور دوم

مرتضي کاظميان

داور چهارم

سعاد وفاپيشه

رخداد های بازی

54

63

80

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10 86 17
4
8
3
6
99
15 75 14
18
88 84 77

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
1
32
5
77
17
14

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
6
11
3
77 73 14
88
33 65 70
9 85 17
8
5
30

بازیکن ذحیره Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

14
2
1
70
17
66
18