06/10/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Zobahan Isfahan

14:30

1 : 1

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 617

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

حمزه علي سليمي

کمک داور دوم

امير محمد داودزاده

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

42

56

58

69

93

93

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
7
12
11 92 70
30 87 33
6
24
27 67 17
2
23
20

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

70
25
26
35
17
33
22

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 65 36
35
13
4
5 84 2
37
7
23
10
21 67 11
6

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
8
75
99
2
36
11