06/10/1395

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Gostaresh Foulad

14:15

0 : 1

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

حميد سبحاني

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

18

60

90

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10 84 6
70 73 7
14
16
29
8
77
5
11 59 61
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
12
2
61
7
6
37

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
7
20 52 9
3
4
17 86 12
6
29 72 19
14

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
22
12
23
26
19
2