03/10/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Saba Qom

15:15

1 : 0

هفته 15

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

حسن انتظاري

کمک داور دوم

فرزاد بهرامي

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

48

88

89

94

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
70 77 14
3
1
23
2 87 26
6
8 79 27
10
7
16

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

88
24
18
26
14
27
30

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
11 62 23
70 85 22
45
17
30
20
7
24
3

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

6
23
22
40
26
5