07/08/1395

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Naft Abadan

16:40

1 : 0

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 65000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

عليرضا ايلدروم

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

86

93

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15 82 9
8
5
17
6 62 10
7
20
11
3
4

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

9
22
12
23
2
14
10

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
70 78 27
19 36 2
44
10
11
18
77 89 8
15
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
27
17
8
80
22
12