26/06/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Padide Khorasan

18:45

1 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

محمد راهي

داور چهارم

وحيد صالحي

رخداد های بازی

30

43

82

83

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 93 37
35
4
8 89 99
2
36
7
23
10
21 46 11
6

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

3
1
5
37
99
28
11

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
4
8
3
77 69 21
88 65 20
6
24
99
40
15

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
32
5
22
17