19/06/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Siah Jamegan

17:30

0 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 526

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

38

92

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
24
7
6
3
2
8 46 50
21
4
90 81 27
5 46 9

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

27
50
23
9
19
1
28

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
14
29
11 67 7
1
9 85 80
8
61 77 99
77
5

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

70
12
7
6
80
99