20/06/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saipa Tehran

18:50

2 : 2

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

20

24

40

68

74

89

92

97

98

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 81 5
21
19
14
7
10 70 11
17
6
9
3
22 57 1

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
18
1
5
11
24
27

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 71 77
4
8
3
24
1
40
15
17 69 21
88 86 32

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
99
32
77
18
70