20/06/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Khouzestan

18:15

0 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1050

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

حسين زياري

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
70 83 10
45
6
3
4
18 66 24
8
5
7
9 40 11

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

10
11
23
14
40
20
24

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
4
8 82 21
7
2
36 76 99
23
10
11 53 27
6

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
5
37
99
28
21
27