16/05/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Perspolis Tehran

18:00

0 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 4050

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

محمد جواد مداح

داور چهارم

حميد حاج ملک

رخداد های بازی

19

42

48

50

82

93

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
13
4
70 66 9
19
1
10
11
18
77 89 8
15

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
9
8
80
22
12

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
14
16
29 85 80
1
2
9 60 7
8
61
77 76 11
5

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

40
12
99
7
11
6
80