11/05/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Sepahan Isfahan

20:35

0 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 322

داوران

داور اول

محمد رضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

حسين طالقاني

داور چهارم

علي ميرغفاري

رخداد های بازی

30

32

74

79

87

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 85 77
8 63 4
3
9
2
21 69 7
1
5
6
33
23

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
10
77
55
19
4
27

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 85 8
23
6 65 4
77
19
3
70 71 9
11
12
34
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
2
17
74
9
4