10/05/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Saba Qom

20:35

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

حميد حاج ملک

کمک داور اول

قهرمان نجفي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

حسين زياري

رخداد های بازی

28

38

42

57

71

96

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
3
1
23
2
8
10
7 88 20
16
88
77 62 14

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
6
22
9
20
14

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 35 10
23
4
1
40 69 77
7
2
99 58 17
5
8
20

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
10
31
14
11
77
17