10/05/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Siah Jamegan

19:10

1 : 1

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 3100

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

محمد عطايي

داور چهارم

حسين زرگر

رخداد های بازی

23

28

45

45

55

69

79

82

87

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
24
7
27
6
9
8 53 90
21
4 91 5

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

23
3
11
19
1
90
5

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
35
13
4
2
8 80 3
7
23
24 56 6
10
27 65 11

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

3
1
11
6
5
37
28