05/05/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Peykan Tehran

18:15

0 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

علي اکبر عظيم پور

داور چهارم

محمد حسين ترابيان

رخداد های بازی

13

28

62

75

84

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 74 17
23
4
10 79 14
8 82 16
20
1
40
2
99
5

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
31
12
11
77
17
14

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
14
16
29 93 6
11 79 99
1
2
9 79 7
8
61
5

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

40
12
99
7
6
27
77