لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 خلیج فارس ماهشهر 2 پاس همدان 0 1400/09/06 15:00
week 16 پاس همدان 2 خلیج فارس ماهشهر 2 1400/12/20 14:30