لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 تراکتور تبریز 2 سپيدرود رشت 1 1397/08/04 16:00
week 25 سپيدرود رشت 3 تراکتور تبریز 1 1398/01/23 17:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 تراکتور تبریز 2 سپيدرود رشت 1 1396/09/03 15:30 یادگار امام
week 28 سپيدرود رشت 1 تراکتور تبریز 0 1397/01/24 16:00 سردار جنگل