لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نفت تهران 2 سپيدرود رشت 1 1396/05/05 21:00 تختی
week 16 سپيدرود رشت 3 نفت تهران 1 1396/10/01 14:30 سردار جنگل