لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پاس همدان 1 شهرداري نوشهر 1 1400/11/05 14:00
week 24 شهرداري نوشهر 1 پاس همدان 0 1401/03/01 17:30