لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 چوکاي تالش 0 شهداي رزکان کرج 0 1400/11/17 14:00
week 26 شهداي رزکان کرج 0 چوکاي تالش 0 1401/03/11 18:30