لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 چوکاي تالش 3 ایرانجوان بوشهر 0 1400/09/29 14:00
week 20 ایرانجوان بوشهر 0 چوکاي تالش 2 1401/01/29 20:10