لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 خلیج فارس ماهشهر 1 استقلال شوش 1 1400/03/12 19:30
week 16 استقلال شوش 0 خلیج فارس ماهشهر 1 1400/05/09 20:30