لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهرداري فومن 2 آرتام تبریز 1 1400/03/05 18:30
week 15 آرتام تبریز 1 شهرداري فومن 0 1400/05/02 19:00