لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 بعثت کرمانشاه 1 آرتام تبریز 1 1400/02/07 21:00
week 11 آرتام تبریز 0 بعثت کرمانشاه 0 1400/04/12 19:30