لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ستارگان مردان پاشا البرز 2 شهداي رزکان کرج 1 1400/02/29 18:30
week 14 شهداي رزکان کرج 1 ستارگان مردان پاشا البرز 1 1400/04/27 20:45