لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پاراگ تهران 2 جوان نوین ساری 2 1400/02/29 19:30
week 14 جوان نوین ساری 1 پاراگ تهران 1 1400/04/28 19:00