لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 دماوند آمل 0 جوان نوین ساری 3 1400/02/01 20:30
week 10 جوان نوین ساری 3 دماوند آمل 0 1400/04/06 19:00