لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 خورشید مهر قروه کردستان 0 کاويان نقده 0 1399/10/17 14:00