لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سپاهان اصفهان 0 آلومينيوم اراک 1 1402/10/03 15:00
week 29 آلومينيوم اراک 0 سپاهان اصفهان 1 1403/03/08 20:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپاهان اصفهان 0 آلومينيوم اراک 0 1401/06/19 17:30
week 21 آلومينيوم اراک 1 سپاهان اصفهان 1 1401/12/09 16:30
لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week آلومينيوم اراک 4 سپاهان اصفهان 3 1400/10/27 14:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 آلومينيوم اراک 0 سپاهان اصفهان 0 1400/10/23 15:00
week 30 سپاهان اصفهان 1 آلومينيوم اراک 1 1401/03/12 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سپاهان اصفهان 1 آلومينيوم اراک 0 1399/08/29 16:20
week 17 آلومينيوم اراک 1 سپاهان اصفهان 6 1399/12/16 15:30
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week آلومينيوم اراک 1 سپاهان اصفهان 2 1395/08/28 13:30