لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 2 تراکتور تبریز 0 1402/08/20 16:20
week 25 تراکتور تبریز 0 استقلال تهران 0 1403/02/12 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 تراکتور تبریز 2 استقلال تهران 0 1401/10/16 14:00
week 30 استقلال تهران 7 تراکتور تبریز 1 1402/02/28
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 1 تراکتور تبریز 0 1400/08/08 18:00
week 18 تراکتور تبریز 0 استقلال تهران 1 1400/11/29 17:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 تراکتور تبریز 1 استقلال تهران 3 1399/10/29 14:30
week 26 استقلال تهران 2 تراکتور تبریز 1 1400/04/15 19:15
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 2 تراکتور تبریز 3 1399/06/13 18:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 تراکتور تبریز 2 استقلال تهران 4 1398/08/10 18:00
week 24 استقلال تهران 0 تراکتور تبریز 0 1399/04/21 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 3 تراکتور تبریز 0 1397/05/19 20:30 آزادی
week 18 تراکتور تبریز 1 استقلال تهران 0 1397/11/26 15:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 1 تراکتور تبریز 0 1396/05/20 20:45 آزادی
week 18 تراکتور تبریز 0 استقلال تهران 0 1396/10/15 14:30 یادگار امام
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 1 تراکتور تبریز 2 1395/09/19 16:20 تختی
week 28 تراکتور تبریز 1 استقلال تهران 0 1396/01/31 17:45 یادگار امام
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 تراکتور تبریز 0 استقلال تهران 0 1394/09/22 15:00 یادگار امام
week 29 استقلال تهران 2 تراکتور تبریز 3 1395/02/19 18:00 آزادی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 تراکتور تبریز 2 استقلال تهران 2 1393/08/16 16:30
week 29 استقلال تهران 1 تراکتور تبریز 4 1394/02/20 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 تراکتور تبریز 1 استقلال تهران 1 1392/08/17 15:15
week 30 استقلال تهران 1 تراکتور تبریز 3 1393/01/22 19:00 آزادی
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 تراکتور تبریز 2 استقلال تهران 0 1391/07/29
week 29 استقلال تهران 1 تراکتور تبریز 0 1391/12/18
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 2 تراکتور تبریز 3 1390/06/18
week 23 تراکتور تبریز 0 استقلال تهران 2 1390/11/09
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 تراکتور تبریز 1 استقلال تهران 1 1389/08/02
week 29 استقلال تهران 1 تراکتور تبریز 2 1390/01/21
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 تراکتور تبریز 1 استقلال تهران 1 1388/06/22
week 23 استقلال تهران 2 تراکتور تبریز 2 1388/10/25