لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 1 آلومينيوم اراک 0 1402/08/19 17:00
week 25 آلومينيوم اراک 1 فولاد خوزستان 1 1403/02/12 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 آلومينيوم اراک 0 فولاد خوزستان 1 1401/10/14
week 30 فولاد خوزستان 2 آلومينيوم اراک 2 1402/02/28
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 آلومينيوم اراک 3 فولاد خوزستان 0 1400/08/05 18:00
week 17 فولاد خوزستان 1 آلومينيوم اراک 0 1400/11/24 16:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 0 آلومينيوم اراک 0 1399/09/10 16:35
week 19 آلومينيوم اراک 0 فولاد خوزستان 0 1400/01/12 16:30