لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 آلومينيوم اراک 2 مس كرمان 0 1401/07/22 17:00
week 24 مس كرمان 1 آلومينيوم اراک 1 1402/01/10
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 مس كرمان 0 آلومينيوم اراک 0 1397/02/03 17:00
week 16 آلومينيوم اراک 0 مس كرمان 2 1396/09/12
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 29 مس كرمان 1 آلومينيوم اراک 0 1396/01/10
week 12 آلومينيوم اراک 0 مس كرمان 0 1395/08/18
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 مس كرمان 0 آلومينيوم اراک 0 1394/08/25
week 34 آلومينيوم اراک 1 مس كرمان 1 1395/01/30