لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نساجی مازندران 0 گل گهر سیرجان 1 1402/06/02 20:00
week 18 گل گهر سیرجان 3 نساجی مازندران 0 1402/12/08 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 گل گهر سیرجان 0 نساجی مازندران 1 1401/07/21 17:00
week 24 نساجی مازندران 1 گل گهر سیرجان 2 1402/01/11
لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نساجی مازندران 3 گل گهر سیرجان 1 1400/10/28 14:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 گل گهر سیرجان 1 نساجی مازندران 1 1400/08/10 18:00
week 18 نساجی مازندران 1 گل گهر سیرجان 2 1400/11/29 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نساجی مازندران 1 گل گهر سیرجان 2 1399/11/25 15:30
week 30 گل گهر سیرجان 2 نساجی مازندران 2 1400/05/08 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 گل گهر سیرجان 1 نساجی مازندران 1 1398/05/31 19:45
week 16 نساجی مازندران 1 گل گهر سیرجان 0 1398/09/29 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نساجی مازندران 0 گل گهر سیرجان 1 1396/05/23
week 19 گل گهر سیرجان 3 نساجی مازندران 1 1396/10/24
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نساجی مازندران 3 گل گهر سیرجان 3 1395/06/12
week 22 گل گهر سیرجان 2 نساجی مازندران 2 1395/11/12
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 نساجی مازندران 3 گل گهر سیرجان 2 1394/09/09
week 36 گل گهر سیرجان 1 نساجی مازندران 1 1395/02/13