لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 نفت مسجد سلیمان 0 گل گهر سیرجان 5 1401/07/15 19:00
week 23 گل گهر سیرجان 4 نفت مسجد سلیمان 0
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت مسجد سلیمان 0 گل گهر سیرجان 2 1400/10/13 15:00
week 28 گل گهر سیرجان 2 نفت مسجد سلیمان 0 1401/02/29 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1399/11/17 15:30
week 29 نفت مسجد سلیمان 1 گل گهر سیرجان 2 1400/05/03 21:15
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 1 1398/07/07 16:20
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1398/09/14 16:00
week 28 نفت مسجد سلیمان 2 گل گهر سیرجان 3 1399/05/20 20:30
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نفت مسجد سلیمان 2 گل گهر سیرجان 0 1396/07/29
week 27 گل گهر سیرجان 2 نفت مسجد سلیمان 1 1396/12/20 14:45
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 21 نفت مسجد سلیمان 0 گل گهر سیرجان 1 1395/11/06
week 4 گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/06/05
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 35 نفت مسجد سلیمان 1 گل گهر سیرجان 1 1395/02/06
week 16 گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1394/09/02
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نفت مسجد سلیمان 2 گل گهر سیرجان 4 1393/08/04 16:00