لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نفت مسجد سلیمان 3 مس كرمان 2 1401/05/21 20:30
week 16 مس كرمان 2 نفت مسجد سلیمان 0 1401/10/30 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 29 مس كرمان 1 نفت مسجد سلیمان 2 1397/01/09 16:00
week 12 نفت مسجد سلیمان 2 مس كرمان 1 1396/08/17
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 مس كرمان 2 نفت مسجد سلیمان 2 1396/02/04
week 16 نفت مسجد سلیمان 2 مس كرمان 2 1395/09/17
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 25 مس كرمان 3 نفت مسجد سلیمان 3 1394/11/29
week 6 نفت مسجد سلیمان 1 مس كرمان 0 1394/06/25