لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ایمان سبز شیراز 0 اسپاد الوند تهران 0 1400/11/16 14:00